Avizare Protectie Prevenire Evidente

Avizare
Protectie
Prevenire
Evidente

COMPARTIMENTUL  AVIZARE  AUTORIZARE

Obiectiv: Aplicarea unitară la nivel judeţean a prevederilor legislaţiei referitoare la îndeplinirea cerinţei esenţiale „securitatea la incendiu" şi în domeniul proiectării şi realizării adăposturilor de protecţie civilă.

 

 Principalele atribuţii

bullet

Planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii de control tehnic de specialitate la obiectivele de investiţii şi unităţile de proiectare;

bullet

Desfăşurarea activităţii de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu a construcţiilor/amenajărilor şi în domeniul protecţiei civile la realizarea adăposturilor şi punctelor de comandă la nivel judeţean;

bullet

Acordă asistenţă tehnică de specialitate în domeniul securităţii la incendiu şi realizării adăposturilor de protecţie civilă tuturor factorilor implicaţi în edificarea construcţiilor atât în faza de proiectare, cât şi în cea de execuţie a acestora;

bullet

Organizarea de instruiri cu factorii implicaţi (proiectanţi, executanţi, verificatori, producători ş.a.) în realizarea şi menţinerea cerinţei esenţiale securitatea la incendiu şi realizării măsurilor specifice adăposturilor de protecţie civilă, pentru cunoaşterea, însuşirea şi aplicarea prevederilor actelor normative şi reglementărilor specifice în domeniu;

bullet

Participarea cu specialişti în cadrul comisiilor de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente acestora şi a obiectivelor de investiţii care reprezintă surse mari de risc, prevăzute în Regulamentele aprobate cu HLG.R. nr. 273/1994 şi H.G.R nr. 51/1996, precum şi pentru adăposturile de protecţie civilă, şi verifică modul de îndeplinire a cerinţelor reglementărilor tehnice specifice la realizarea construcţiilor, potrivit competenţelor conferite de lege;

bullet

Conlucrarea cu structurile de specialitate ale organelor administraţiei publice locale şi cu alte instituţii şi organisme cu atribuţii în domeniul realizării investiţiilor şi desfăşurarea în condiţii legale a activităţii de avizare/autorizare şi de aplicare a regulilor şi măsurilor de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă;

bullet

Planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit de supraveghere a persoanelor autorizate/atestate care efectuează lucrării în domeniul apărării împotriva incendiilor;

bullet

Soluţionarea petiţiilor specifice domeniului de competenţă.

Link-uri utile:

www.igsu.ro

www.mai.gov.ro

 

 

 

Date de contact:

Sediu: Pitesti, str. Mărăsesti, nr.1 
Telefon : 0248 - 217400 
Fax: 0248 - 222983 
E-mail transmitere documente format electronic semnate digital: e-documente@isuarges.eu *

* Documentatia transmisa in format electronic prin e-mail sau depusa la sediul ISU Arges va avea obligatoriu pe fiecare document o semnatura electronica calificata sau avansata apartinand solicitantului sau imputernicitilor acestuia.
 

Sef compartiment avizare / autorizare:

 

Maior Popescu Gheorghe

 

 

Telefon 0248-217400 /int.27707

 

 

 

Program:

 

Primire documentatii / Eliberare avize, acorduri, autorizatii

 

Luni, Marti, Miercuri, Vineri

Joi

 

08:30 – 16:30

 

08:30 – 18:30

Consultanta tehnica pentru emiterea de avize si autorizatii de securitate la incendiu si protectie civila

 

Joi

 

09:00 – 12:00

 

Important:

Incepand cu data de 01.07.2009, conform O.U.G. 70/2009, NU se mai percep taxe pentru emiterea avizelor/autorizatiilor de securitate la incendiu/protectie civila.

 

Legislatie:

*Documentele se imprima cu orice program de vizulizare imagini.

 

bullet 

OMAI 129 - Normelor metodologice

bullet 

HG 571 - categorii de constructii ce se supun avizarii

bullet 

HG 862 - aprobarea categoriilor de construcţii la care este obligatorie realizarea
adăposturilor de protecţie civilă

Modele de cereri

Modele de opisuri

 

Urmatoarele documente se regasesc pe site-ul www.igsu.ro

bullet

Lista auditorilor desemnaţi pentru efectuarea auditului de supraveghere la persoanele autorizate pentru efectuarea lucrărilor în domeniul apărării împotriva incendiilor

bullet

Lista cu detinatorii brevetului de pompier specialist

bullet

Lista cu persoanele fizice autorizate pentru desfasurarea activitatilor de identificare, evaluare si control al riscurilor de incendiu

bullet

Lista cu persoanele juridice autorizate pentru desfasurarea activitatilor de identificare, evaluare si control al riscurilor de incendiu

bullet

Lista expertilor tehnici atestati

bullet

Lista verificatorilor de proiecte atestati

bullet

Lista cu mijloacele tehnice certificate

bullet

Lista cu persoanele atestate pentru efectuarea lucrărilor de executare a sistemelor şi

bullet

instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu

bullet

Lista cu persoanele atestate pentru efectuarea lucrărilor de proiectare a sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu

bullet

Lista cu persoanele atestate pentru efectuarea lucrărilor de verificare, întreţinere si/sau reparare la sistemele şi instalaţiile de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu

bullet

Lista cu persoanele atestate pentru efectuarea lucrărilor de executare a sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor

bullet

Lista cu persoanele atestate pentru efectuarea lucrărilor de proiectare a sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor

bullet

Lista cu persoanele atestate pentru efectuarea lucrărilor de verificare, întreţinere şi reparaţii la sistemele, instalaţiile şi dispozitivele de limitare şi stingere a incendiilor

bullet

Lista cu persoanele atestate pentru efectuarea lucrărilor de verificare, întreţinere şi reparaţii autospeciale

bullet

Lista cu persoanele atestate pentru efectuarea lucrărilor de ignifugare a materialelor combustibile

bullet

Lista cu persoanele atestate pentru efectuarea lucrărilor de verificare, reîncărcare şi reparare a stingătoarelor de incendiu cu excepţia celor care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră

bullet

Lista cu persoanele atestate pentru efectuarea lucrărilor de termoprotecţie

bullet

Lista cu persoanele autorizate în conformitate OMAI nr. 87/2010 pentru efectuarea lucrărilor de instalare şi întreţinere a sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu

bullet

Lista cu persoanele autorizate în conformitate OMAI nr. 87/2010 pentru efectuarea lucrărilor de proiectare a sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu

bullet

Lista cu persoanele autorizate în conformitate OMAI nr. 87/2010 pentru efectuarea lucrărilor de instalarea şi întreţinere a sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor, cu excepţia celor care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră

bullet

Lista cu persoanele autorizate în conformitate OMAI nr. 87/2010 pentru efectuarea lucrărilor de proiectare a sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor, cu excepţia celor care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră

bullet

Lista laboratoarelor autorizate pentru incercari la foc

bullet

Lista organismelor desemnate pentru atestarea conformitatii produselor

bullet

Procedură de lucru recomandata pentru efectuarea lucrărilor de întreţinerea instalaţiilor speciale din compunerea autospecialelor destinate apararii împotriva incendiilor

bullet

Procedură de lucru recomandata pentru efectuarea lucrărilor de ignifugare a materialelor combustibile

bullet

Procedură de lucru recomandata pentru efectuarea lucrărilor de instalare şi întreţinere a sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare in caz de incendiu

bullet

Procedură de lucru recomandata pentru efectuarea lucrărilor de proiectare a sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare in caz de incendiu

bullet

Procedură de lucru recomandata pentru efectuarea lucrărilor de verificare, reîncărcare şi reparare a stingătoarelor de incendiu, cu excepţia celor care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră

bullet

Procedură de lucru recomandata pentru efectuarea lucrărilor de instalare şi întreţinere a sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor, cu excepţia celor care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră

bullet

Procedură de lucru recomandata pentru efectuarea lucrărilor de proiectare a sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor

bullet

Procedură de lucru recomandata pentru efectuarea lucrărilor de termoprotecţie cu produse de torcretare

bullet

Procedură de lucru recomandata pentru efectuarea lucrărilor de termoprotecţie cu vopsele termospumante

bullet

Lista expertilor tehnici atestati Cc si Ci;

bullet

Lista verificatorilor de proiecte atestati Cc, Ci;